13-15 Października 2023 / Ptak Warsaw Expo

Strefa Elektromobilności Warsaw Motor Show

4 OES EV

Statut – Stowarzyszenia Ekozlot.pl- Rozwój Elektro-Mobilności

Rozdział I – Postanowienia ogólne
Rozdział II – Cele i środki działania
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia
Rozdział VI – Reprezentacja Stowarzyszenia
Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ekozlot.pl- Rozwój Elektro-Mobilności i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

 • Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 • Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ząbki.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników’

§ 8

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”);
 • przekazywania swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 9

Do celów Stowarzyszenia należy:

 • Propagowanie i wspieranie rozwoju Elektro-mobilności.
 • Wpływanie na poprawę infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, propagowanie i upowszechnianie samochodów elektrycznych i hybrydowych, wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych.
 • Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego wynikającego z szeroko rozwiniętej motoryzacji spalinowej i propagowanie motoryzacji elektrycznej.
 • Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii, wspieranie badań i szkoleń w dziedzinie Elektro-mobilności
 • Przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym spowalniać rozwój Elektro-mobilności oraz jej infrastruktury.
 • Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie rozwoju motoryzacji elektrycznej bez emisyjnej.
 • Ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź historycznych.
 • Ochrona praw konsumentów.
 • Pomoc poszkodowanym w wyniku zatruć spowodowanych emisja co2.
 • Uczestnictwo w piknikach Elektro-mobilności i wydarzeniach tego typu.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie funkcjonowania i rozwoju Elektro-mobilności.
 • Wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie Elektro-mobilności.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Rozwijanie innej działalności służącej wzbogacaniu możliwości edukacyjnych, kulturowych, zdrowotnych i społecznych.

§ 10

 • Prowadzenie różnorodnych form edukacji: szkolenia , prelekcje i wykłady.
 • Organizowanie Pikniku Ekozlot.pl Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych
 • Prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych.
 • Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
 • Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
 • Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej.
 • Współpracę z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, ośrodkami naukowymi, administracją państwową i samorządową.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każdy posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia, realizacji jego celów i przestrzegania postanowień Statutu.
Nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków.

§ 13

Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze a ponad to mają prawo do:

 • wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 • Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.
 • Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15

 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie podjęta uchwałą przez
 • Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków.
 • Członek wspierający – osoba fizyczna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 • Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 • Członek wspierający ma prawo do brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
 • Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia.
 • Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • Za dzień nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu uważa się dzień podjęcia uchwały przez Walne Zebranie.
 • Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 17

 • Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.
 • Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek utraty przez niego praw publicznych.
 • Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
  • nieopłacenia składek przez okres jednego roku.
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.
 • Utrata członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu podjęta w tej sprawie po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w razie rozwiązania Stowarzyszenia.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy., na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na okres kadencji.
 • Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór i odwołanie prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawnie ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwały rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 • Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Kadencja Zarządu trwa trzy lata
 • Zarząd składa się z 3 członków (Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika)wybranych przez Walne Zebranie
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby niż 3 kandydatów do Zarządu, wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 • W przypadku zgłoszenia 3 kandydatów do Zarządu, wybory odbywają się w głosowaniu jawnym.
 • Ukonstytuowanie się nowo wybranej władzy i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.
 • W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu Zarządu.
 • W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd Stowarzyszenia powierza obowiązki Prezesa Wiceprezesowi, Najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa.
 • W przypadku odwołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa.
 • O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

Do zakresu działań i kompetencji zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, bieżącą realizacją zadań,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
 • opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych, oraz prowadzenie
 • spraw finansowych Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania
 • przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie,
 • podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia oraz o wygaśnięciu członkostwa.
 • Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 • Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 • Zapewnienie organizacyjno-administracyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak ni rzadziej niż raz na pół roku.

§ 24

 • Pracą Zarządu kieruje Prezes.
 • Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 • Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest udział Prezesa i Wiceprezesa, albo Prezesa lub Wiceprezesa jednego z członków Zarządu.
 • Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 • Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • W razie prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe traci on stanowisko co ma skutek równoznaczny z ustąpieniem z zajmowanego stanowiska.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 • Kadencja komisji Rewizyjnej trwa 3 lata
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 • Członek Komisji Rewizyjnej traci stanowisko co ma skutek równoznaczny z ustąpieniem z zajmowanego stanowiska w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 • Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.
  Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V – Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i funduszy. Na fundusze składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich,
 • dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy,
 • wpływy z działalności statutowej,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytku Stowarzyszenia.

§ 28
Wysokość składek członkowskich ustalana jest w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 29

 • Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
 • Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.

§ 30
Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.

Rozdział VI – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 31

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa i wiceprezesa lub skarbnika albo wiceprezesa i skarbnika.,

Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

 • Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej połowy członków
 • Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora, którego zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazaniu pozostałych składników majątkowych podmiotem wskazanym przez Walne Zebranie.
 • Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianym w przepisach prawa.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na inne cele proekologiczne, oraz ustali termin zakończenia postępowania likwidacyjnego.

Zapisz się do Newslettera

Zlot odbędzie się 17 września 2023 roku. Zapoznaj się ze szczegółowym programem zlotu. M. in.: prezentacje samochodów elektrycznych, atrakcje dla dzieci i konkursy.

Scroll Up